Office Online
Included
Most Popular
Statistics
Current Issue2019Vol. 46, No. 4 Published:23 August 2019
PETROLEUM EXPL ORATION
ZHAO Xianzheng, PU Xiugang, JIANG Wenya, ZHOU Lihong, JIN Fengming, XIAO Dunqing, FU Lixin, LI Hongjun

2019 Vol. 46 (4): 621-632 [Abstract]( 16 RICH HTML ( 14 )

ZHANG Guangya, TONG Xiaoguang, XIN Renchen, WEN Zhixin, MA Feng, HUANG Tongfei, WANG Zhaoming, YU Bingsong, LI Yuejun, CHEN Hanlin, LIU Xiaobing, LIU Zuodong

2019 Vol. 46 (4): 633-652 [Abstract]( 15 RICH HTML ( 18 )

WANG Yuman, LI Xinjing, WANG Hao, JIANG Shan, CHEN Bo, MA Jie, DAI Bing

2019 Vol. 46 (4): 653-665 [Abstract]( 6 RICH HTML ( 6 )

MA Qing, MA Tao, YANG Haijun, ZHAO Xueqin, ZHU Yiqing

2019 Vol. 46 (4): 666-674 [Abstract]( 14 RICH HTML ( 6 )

FAN Yiren, HU Xufei, DENG Shaogui, YUAN Xiyong, LI Haitao

2019 Vol. 46 (4): 675-683 [Abstract]( 12 RICH HTML ( 7 )

XU Changgui, PENG Jingsong, WU Qingxun, SUN Zhe, YE Tao

2019 Vol. 46 (4): 684-692 [Abstract]( 15 RICH HTML ( 12 )

LI Zhipeng, LIU Xiantai, YANG Yong, BU Lixia

2019 Vol. 46 (4): 693-702 [Abstract]( 7 RICH HTML ( 10 )

WANG Lixin, YIN Yanshu, FENG Wenjie, DUAN Taizhong, ZHAO Lei, ZHANG Wenbiao

2019 Vol. 46 (4): 703-709 [Abstract]( 6 RICH HTML ( 7 )

MOHAMMAD Reza Azad, ABOLGHASEM Kamkar Rouhani, BEHZAD Tokhmechi, MOHAMMAD Arashi, EHSAN Baratnezhad, MOHAMMAD Reza Azad, ABOLGHASEM Kamkar Rouhani, BEHZAD Tokhmechi, MOHAMMAD Arashi, EHSAN Baratnezhad

2019 Vol. 46 (4): 710-715 [Abstract]( 9 RICH HTML ( 4 )

OIL AND GAS FIELD DEVELOPMENT
HU Yongle, HAO Mingqiang, CHEN Guoli, SUN Ruiyan, LI Shi

2019 Vol. 46 (4): 716-727 [Abstract]( 12 RICH HTML ( 12 )

WANG Jianmin, ZHANG San, DU Wei, LI Le, QIAO Zhen, ZHANG Jun, DUAN Mengyue

2019 Vol. 46 (4): 728-738 [Abstract]( 13 RICH HTML ( 9 )

YANG Zhengming, LIU Xuewei, LI Haibo, LEI Qihong, LUO Yutian, WANG Xiangyang

2019 Vol. 46 (4): 739-745 [Abstract]( 11 RICH HTML ( 6 )

ZHENG Songqing, YANG Min, KANG Zhijiang, LIU Zhongchun, LONG Xibin, LIU Kunyan, LI Xiaobo, ZHANG Shiliang

2019 Vol. 46 (4): 746-754 [Abstract]( 9 RICH HTML ( 5 )

DOU Hongen, ZHANG Hujun, SHEN Sibo

2019 Vol. 46 (4): 755-762 [Abstract]( 16 RICH HTML ( 12 )

LEI Zhanxiang, MU Longxin, ZHAO Hui, LIU Jian, CHEN Heping, JIA Fenshu, ZHOU Zhanzong

2019 Vol. 46 (4): 763-767 [Abstract]( 13 RICH HTML ( 8 )

PETROLEUM ENGINEERING
HUANG Zhongwei, WU Xiaoguang, LI Ran, ZHANG Shikun, YANG Ruiyue

2019 Vol. 46 (4): 768-775 [Abstract]( 9 RICH HTML ( 4 )

WANG Jiangshuai, LI Jun, LIU Gonghui, HUANG Tao, YANG Hongwei

2019 Vol. 46 (4): 776-781 [Abstract]( 7 RICH HTML ( 2 )

SEDAGHATZADEH Mostafa, SHAHBAZI Khalil, POURAFSHARY Peyman, RAZAVI Seyed Ali, SEDAGHATZADEH Mostafa, SHAHBAZI Khalil, POURAFSHARY Peyman, RAZAVI Seyed Ali

2019 Vol. 46 (4): 782-788 [Abstract]( 9 RICH HTML ( 2 )

NEW ENERGY AND EMERGING FIELD
WANG Min, MA Rui, LI Jinbu, LU Shuangfang, LI Chuanming, GUO Zhiqiang, LI Zheng

2019 Vol. 46 (4): 789-802 [Abstract]( 8 RICH HTML ( 11 )

More
Priority Publishing
Petroleum Exploration and Development
ZHAO Wenzhi, HU Suyun, GUO Xujie, LI Jianzhong, CAO Zhenglin

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019718-2019718
[Abstract] ( 2 ) [PDF 4010 KB] ( 0 )

HE Dengfa, LU Renqi, HUANG Hanyu, WANG Xiaoshan, JIANG Hua, ZHANG Weikang

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019705-2019705
[Abstract] ( 39 ) [PDF 25839 KB] ( 63 )

ZHAO Xianzheng, PU Xiugang, JIANG Wenya, ZHOU Lihong, JIN Fengming, XIAO Dunqing, FU Lixin, LI Hongjun

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019620-2019620
[Abstract] ( 21 ) [PDF 1692 KB] ( 44 )

ZHANG Shifeng, WANG Haige, QIU Zhengsong, CAO Wenke, HUANG Hongchun, CHEN Zhixue

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019621-2019621
[Abstract] ( 9 ) [PDF 747 KB] ( 25 )

MA Qing, MA Tao, YANG Haijun, ZHAO Xueqing, ZHU Yiqing

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019614-2019614
[Abstract] ( 12 ) [PDF 1391 KB] ( 30 )

WANG Min, MA Rui, LI Jinbu, LU Shuangfang, LI Chuanming, GUO Zhiqiang, LI Zheng

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019615-2019615
[Abstract] ( 22 ) [PDF 5928 KB] ( 50 )

HUANG Zhongwei, WU Xiaoguang, LI Ran, ZHANG Shikun, YANG Ruiyue

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019524-2019524
[Abstract] ( 15 ) [PDF 3966 KB] ( 84 )

HU Yongle, HAO Mingqiang, CHEN Guoli, SUN Ruiyan, LI Shi

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019523-2019523
[Abstract] ( 38 ) [PDF 3734 KB] ( 104 )

WANG Jiangshuai, LI Jun, LIU Gonghui, HUANG Tao, YANG Hongwei

Petroleum Exploration and Development  0, ():2019525-2019525
[Abstract] ( 29 ) [PDF 561 KB] ( 56 )

LI Zhipeng, LIU Xiantai, YANG Yong, BU Lixia

Petroleum Exploration and Development  0, ():201905252-201905252
[Abstract] ( 57 ) [PDF 1267 KB] ( 88 )

MOHAMMAD Reza Azad, ABOLGHASEM Kamkar Rouhani, BEHZAD Tokhmechi, MOHAMMAD Arashi, EHSAN Baratnezhad

Petroleum Exploration and Development  0, ():201905251-201905251
[Abstract] ( 29 ) [PDF 707 KB] ( 80 )

ZHANG Guangya, TONG Xiaoguang, XIN Renchen, WEN Zhixin, MA Feng, HUANG Tongfei, WANG Zhaoming, YU Bingsong, LI Yuejun, CHEN Hanlin, LIU Xiaobing, LIU Zuodong

Petroleum Exploration and Development  0, ():201905253-201905253
[Abstract] ( 70 ) [PDF 4513 KB] ( 114 )

LEI Qun, LUO Jianhui, PENG Baoliang, WANG Xiaocong, XIAO Peiwen, WANG Pingmei, HE Lipeng, DING Bin, GENG Xiangfei

Petroleum Exploration and Development  0, ():201957-201957
[Abstract] ( 38 ) [PDF 492 KB] ( 89 )

XU Changgui, PENG Jingsong, WU Qingxun, ZHANG Jie, YE Tao, CAI Dongmei

Petroleum Exploration and Development  0, ():201958-201958
[Abstract] ( 23 ) [PDF 5924 KB] ( 88 )

WANG Jianmin, ZHANG San, DU Wei, LI Le, QIAO Zhen, ZHANG Jun, DUAN Mengyue

Petroleum Exploration and Development  0, ():428-428
[Abstract] ( 40 ) [PDF 3947 KB] ( 88 )

SEDAGHATZADEH Mostafa, SHAHBAZI Khalil, POURAFSHARY Peyman, RAZAVI Seyed Ali

Petroleum Exploration and Development  0, ():430-430
[Abstract] ( 33 ) [PDF 908 KB] ( 90 )

WANG Yuman, LI Xinjing, WANG Hao, JIANG Shan, CHEN Bo, MA Jie, DAI Bing

Petroleum Exploration and Development  0, ():427-427
[Abstract] ( 38 ) [PDF 10076 KB] ( 99 )

FAN Yiren, HU Xufei, Deng Shaogui, YUAN Xiyong, LI Haitao

Petroleum Exploration and Development  0, ():200-200
[Abstract] ( 42 ) [PDF 1758 KB] ( 96 )

YANG Zhengming, LIU Xuewei, LI Haibo, LEI Qihong, LUO Yutian, WANG Xiangyang

Petroleum Exploration and Development  0, ():800-800
[Abstract] ( 21 ) [PDF 687 KB] ( 118 )

WANG Lixin, YIN Yanshu, FENG Wenjie, DUAN Taizhong, ZHAO Lei, ZHANG Wenbiao

Petroleum Exploration and Development  0, ():700-700
[Abstract] ( 33 ) [PDF 1141 KB] ( 89 )

LEI Zhanxiang, MU Longxin, LIU Jian, CHEN Heping, JIA Fenshu, ZHOU Zhanzong

Petroleum Exploration and Development  0, ():1-6
[Abstract] ( 47 ) [PDF 416 KB] ( 110 )

WANG Junlei, JIA Ailin, WEI Yunsheng, JIA Chengye, QI Yadong, YUAN He, JIN Yiqiu

Petroleum Exploration and Development  0, ():1-13
[Abstract] ( 46 ) [PDF 5097 KB] ( 152 )

ZHENG Songqing, YANG Min, KANG Zhijiang, LIU Zhongchun, LONG Xibin, LIU Kunyan, LI Xiaobo, ZHANG Shiliang

Petroleum Exploration and Development  0, ():3-9
[Abstract] ( 66 ) [PDF 1497 KB] ( 131 )

DOU Hongen, ZHANG Hujun, SHEN Sibo

Petroleum Exploration and Development  0, ():201910-201911
[Abstract] ( 74 ) [PDF 362 KB] ( 196 )

More
Cover
NewsMore
Scan the two-dimensional code below, instantly share the page to WeChat!
Welcome to the exploration and development of petroleum.
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China