Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
Mixed carbonate rocks lithofacies and reservoirs controlling mechanisms in the saline lacustrine basin in Yingxi area, Qaidam Basin, NW China
LIU Zhanguo1, ZHANG Yongshu2, SONG Guangyong1, LI Senming1, LONG Guohui2, ZHAO Jian2, ZHU Chao1, WANG Yanqing1, GONG Qingshun1, XIA Zhiyuan1
1. PetroChina Hangzhou Research institute of Geology, Hangzhou 310023, China;
2. PetroChina Qinghai Oilfield Company, Dunhuang 736202, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China