Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
Progress and development direction of stimulation techniques for ultra-deep oil and gas reservoirs
LEI Qun1, XU Yun1, YANG Zhanwei1, CAI Bo1, WANG Xin1, ZHOU Lang2, LIU Huifeng3, XU Minjie1, WANG Liwei1, Li Shuai1
1. PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China;
2. PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company, Chengdu 610051, China;
3. PetroChina Tarim Oilfield Company, Korla 841000, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China