Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (5): 1059-1066    DOI: 10.11698/PED.2020.05.20
NEW ENERGY AND EMIERGIING FIELD Current Issue | Archive | Adv Search |
Key exploration & development technologies and engineering practice of continental shale oil: A case study of Member 2 of Paleogene Kongdian Formation in Cangdong Sag, Bohai Bay Basin, East China
ZHOU Lihong, ZHAO Xianzheng, CHAI Gongquan, JIANG Wenya, PU Xiugang, WANG Xiaodong, HAN Wenzhong, GUAN Quansheng, FENG Jianyuan, LIU Xuewei
Dagang Oilfield of CNPC, Tianjin 300280, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China