Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (5): 984-989    DOI: 10.11698/PED.2020.05.12
OIILAND GAS FIELLD DEVELOPMIENT Current Issue | Archive | Adv Search |
Main flow channel index in porous sand reservoirs and its application
LI Xizhe, LUO Ruilan, HU Yong, XU Xuan, JIAO Chunyan, GUO Zhenhua, WAN Yujin, LIU Xiaohua, LI Yang
PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China