Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (5): 958-971    DOI: 10.11698/PED.2020.05.10
PETROLEUM EXPLORANON Current Issue | Archive | Adv Search |
Pore-throat structure characteristics and their impact on the porosity and permeability relationship of Carboniferous carbonate reservoirs in eastern edge of Pre-Caspian Basin
LI Weiqiang1, MU Longxin2, ZHAO Lun2, LI Jianxin2, WANG Shuqin2, FAN Zifei2, SHAO Dali1, LI Changhai3, SHAN Fachao2, ZHAO Wenqi2, SUN Meng2
1. PetroChina Hangzhou Research Institute of Geology, Hangzhou 310023, China;
2. PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China;
3. School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China