Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (5): 913-924    DOI: 10.11698/PED.2020.05.06
PETROLEUM EXPLORANON Current Issue | Archive | Adv Search |
Reservoirs properties of slump-type sub-lacustrine fans and their main control factors in first member of Paleogene Shahejie Formation in Binhai area, Bohai Bay Basin, China
PU Xiugang1, ZHAO Xianzheng1, WANG Jiahao2, WU Jiapeng1, HAN Wenzhong1, WANG Hua2, SHI Zhannan1, JIANG Wenya1, ZHANG Wei1
1. Dagang Oilfield Company, PetroChina, Tianjin 300280, China;
2. Key Laboratory of Tectonics and Petroleum Resources of Ministry of Education, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China