Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (5): 870-883    DOI: 10.11698/PED.2020.05.03
PETROLEUM EXPLORANON Current Issue | Archive | Adv Search |
Geological characteristics and exploration of shale oil in Chang 7 Member of Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, NW China
FU Jinhua1,2, LI Shixiang1,3, NIU Xiaobing1,4,5, DENG Xiuqin1,3, ZHOU Xinping1,3
1. National Engineering Laboratory for Exploration and Development of Low-Permeability Oil & Gas Fields, Xi'an 710018, China;
2. PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi'an 710018, China;
3. Exploration and Development Research Institute of PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi'an 710018, China;
4. No.8 Oil Production Plant, PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi'an 710000, China;
5. China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China