Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (5): 856-869    DOI: 10.11698/PED.2020.05.02
PETROLEUM EXPLORANON Current Issue | Archive | Adv Search |
Formation conditions and enrichment model of retained petroleum in lacustrine shale: A case study of the Paleogene in Huanghua depression, Bohai Bay Basin, China
ZHAO Xianzheng, ZHOU Lihong, PU Xiugang, JIN Fengming, SHI Zhannan, HAN Wenzhong, JIANG Wenya, HAN Guomeng, ZHANG Wei, WANG Hu, MA Jianying
PetroChina Dagang Oilfield Company, Tianjin 300280, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China