Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
Types of the Cambrian platform margin mound-shoal complexes and their relationship with paleogeomorphology in Gucheng area, Tarim Basin, NW China
ZHANG Junlong1,2, HU Mingyi1, FENG Zihui2, LI Qiang2, HE Xiangxiang2, ZHANG Bin2, YAN Bo2, WEI Guoqi3, ZHU Guangyou3, ZHANG You4
1. School of Geosciences, Yangtze University, Wuhan 430100, China;
2. Exploration and Development Research Institute, Daqing Oil Field Company Ltd., Daqing 163712, China;
3. PetroChina Research Institute of Exploration and Development, Beijing 100083, China;
4. PetroChina Hangzhou Research Institute of Geology (HIPG), Hangzhou 310023, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China