Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
Laminae combination and shale oil enrichment patterns of Chang 7 organic-rich shales in the Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, NW China
XI Kelai1, LI Ke1, CAO Yingchang1,2, LIN Miruo1, NIU Xiaobing3, ZHU Rukai4, WEI Xinzhuo1, YOU Yuan3, LIANG Xiaowei3, FENG Shengbin3
1. Key Laboratory of Deep Oil and Gas, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580, China;
2. Laboratory for Marine Mineral Resources, Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, Qingdao 266071, China;
3. PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi’an 710065, China;
4. PertroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China