Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
Distribution of Nanhua-Sinian rifts and proto-type basin evolution in southwestern Tarim Basin, NW China
TIAN Lei1,2, ZHANG Huquan1,2, LIU Jun1,2, ZHANG Nianchun1,2, SHI Xiaoqian1,2
1. Researh Institute of Petroleum Exploration & Development-Northwest, PetroChina, Lanzhou 730020, China;
2. Reservoir Description Key Laboratory of China National Petroleum Corporation, Lanzhou 730020,China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China