Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
Development and prospect of separated zone oil production technology
LIU He1, ZHENG Lichen1, YANG Qinghai1, YU Jiaqing1, YUE Qingfeng2, JIA Deli1, WANG Quanbin1
1. PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China;
2. Daqing Oilfield Production Engineering Research Institute, Daqing 163453, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China