Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (4): 703-712    DOI: 10.11698/PED.2020.04.06
PETROLEUM EXPLORATION Current Issue | Archive | Adv Search |
Deformation features and tectonic transfer of the Gumubiezi Fault in the northwestern margin of Tarim Basin, NW China
PARIDIGULI Busuke1,2, XIE Huiwen3, CHENG Xiaogan1,2, WU Chao3, ZHANG Yuqing1,2, XU Zhenping3, LIN Xiubin1,2, CHEN Hanlin1,2
1. School of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310012, China;
2. Research Center for Structures in Oil and Gas Bearing Basins, Ministry of Education, Hangzhou 310012, China;
3. Exploration and Development Research Institute of PetroChina Tarim Oilfield Company, Korla 841000, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China