Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (4): 691-702    DOI: 10.11698/PED.2020.04.05
PETROLEUM EXPLORATION Current Issue | Archive | Adv Search |
A decomposition method of nuclear magnetic resonance T2 spectrum for identifying fluid properties
ZHONG Jibin1,2, YAN Ronghui3, ZHANG Haitao1,2, FENG Yihan4, LI Nan5, LIU Xingjun4
1. Exploration and Development Research Institute of PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi'an 710018, China;
2. National Engineering Laboratory for Exploration and Development of Low-Permeability Oil & Gas Fields, Xi'an 710018, China;
3. PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi'an 710018, China;
4. Changqing Branch, China Petroleum Logging Co. , Ltd. , Xi'an 710201, China;
5. Technology Center, China Petroleum Logging Co. , Ltd. , Xi'an 710077, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China