Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (4): 679-690    DOI: 10.11698/PED.2020.04.04
PETROLEUM EXPLORATION Current Issue | Archive | Adv Search |
Overpressure origin and its effects on petroleum accumulation in the conglomerate oil province in Mahu Sag, Junggar Basin, NW China
LI Jun1,2, TANG Yong3, WU Tao3, ZHAO Jingzhou1,2, WU Heyuan1,2, WU Weitao1,2, BAI Yubin1,2
1. School of Earth Sciences and Engineering, Xi’an Shiyou University, Xi’an 710065, China;
2. Shaanxi Key Lab of Petroleum Accumulation Geology, Xi’an Shiyou University, Xi’an 710065, China;
3. Research Institute of Exploration and Development, Xinjiang Oilfield Company, PetroChina, Karamay 834000, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China