Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (4): 637-652    DOI: 10.11698/PED.2020.04.01
PETROLEUM EXPLORATION Current Issue | Archive | Adv Search |
Enrichment and exploration of deep lacustrine shale oil in the first Member of Cretaceous Qingshankou Formation, southern Songliao Basin, NE China
ZHANG Junfeng, XU Xingyou, BAI Jing, LIU Weibin, CHEN Shan, LIU Chang, LI Yaohua
Oil and Gas Survey, China Geological Survey, Beijing 100083, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China