Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
Tectonic paleogeography of Late Sinian and its significances for petroleum exploration in the middle-upper Yangtze region, South China
WANG Zecheng1, JIANG Hua1, CHEN Zhiyong1, LIU Jingjiang1, MA Kui2, LI Wenzheng3, XIE Wuren1, JIANG Qingchun1, ZHAI Xiufen1, SHI Shuyuan3, LI Qi2
1. PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China;
2. PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company, Chengdu, Sichuan 610051, China;
3. PetroChina Hangzhou Research Institute of Geology (HIPG), Xihu District, Hangzhou 310023, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China