Petroleum Exploration and Development
Current Issue | Archive | Adv Search |
A novel approach of stimulation based on fracture controlling optimization and design
LEI Qun, WENG Dingwei, GUAN Baoshan, MU Lijun, XU Yun, WANG Zhen, GUO Ying, LI Shuai
1. Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina, Beijing 100083, China;
2. Stimulation Department of National Energy Tight Oil and Gas R&D Center, Langfang 065007, China;
3. First Oil Factory of Changqing Oilfield Company, PetroChina, Yan’an 716000, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China