Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (1): 110-119    DOI: 10.11698/PED.2020.01.10
PETROLEUM EXPLORATION Current Issue | Archive | Adv Search |
Cenozoic structural deformation in the Yuqia-Jiulongshan region, northern Qaidam Basin, China
CHEN Siyuan1,2, ZHANG Yongshu3, WU Lei1,2, ZHANG Junyong4, WANG Liqun3, XIAO Ancheng1,2, SHEN Ya4
1. School of Earth Science, Zhejiang University, Hangzhou 310012, China;
2. Research Center for Structures in Oil & Gas Bearing Basins, Hangzhou 310012, China;
3. Exploration & Development Research Institute of Qinghai Oilfield Company, PetroChina, Dunhuang 736202, China;
4. GRI, BGP Inc., CNPC, Zhuozhou 072751, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China