Petroleum Exploration and Development  2020, Vol. 47 Issue (1): 86-97    DOI: 10.11698/PED.2020.01.08
PETROLEUM EXPLORATION Current Issue | Archive | Adv Search |
Prestack inversion identification of organic reef gas reservoirs of Permian Changxing Formation in Damaoping area, Sichuan Basin, SW China
ZHOU Lu1,2, ZHONG Feiyan2,3, YAN Jiachen2,4, ZHONG Kexiu5, WU Yong2,6, XU Xihui4, LU Peng7, ZHANG Wenji5, LIU Yi2
1. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir and Exploration, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China;
2. School of Geosciences and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China;
3. School of Electrical Engineering and Information, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China;
4. China Oilfield Service Limited Geophysical Division, Tianjin 300451, China;
5. Chongqing Division, PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company, Chongqing 400021, China;
6. Sichuan Province Key Laboratory of Natural Gas Geology, Chengdu 610500, China;
7. Southwest Branch, CNPC Logging Company Limited, Chongqing 400021, China
© 2016 Petroleum Exploration and Development Editorial Office
Address: P. O. Box 910, No.20 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China